De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden een ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).

Toelichting

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het bestemmingsplan voor De Premier wordt de mogelijkheid geboden om woningen te realiseren. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij deze woningen.

Akoestisch onderzoek

Voor deze woningen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen een hogere waarde voor het wegverkeerslawaai aan de Churchilllaan en Vijf Meilaan vast te stellen van maximaal 60 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van een hogere waarde niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van vrijdag 21 januari 2022 voor zes weken ter inzage. De digitale stukken zijn te vinden op www.leiden.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het is tevens mogelijk om de stukken tot en met donderdag 3 maart 2022 op afspraak in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit worden ingediend bij de Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u bellen naar tel. (071) 408 3100.