Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Leiden kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan De Premier.

Ontwerpbestemmingsplan

Op 11 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten het ontwerpbestemmingsplan De Premier (NL.IMRO.0546.BP00169-0201) voor zienswijzen vrij te geven.

Toelichting

De ontwikkeling van ‘De Premier’ op de hoek van de Vijf Meilaan en Churchilllaan betreft een natuurinclusief woongebouw voor maximaal 350 woningen met 950 m2 voorzieningen in de plint en een (deels ondergronds) inpandige parkeergarage. Het woongebouw bestaat uit verschillende bouwdelen; een toren van maximaal 70 meter waarin appartementen zijn voorzien en een ‘basement’ waarin voorzieningen, appartementen als ook mogelijk enkele stadswoningen een plek krijgen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 21 januari 2022 ter inzage. De digitale stukken zijn te vinden op www.leiden.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met donderdag 3 maart 2022 ook worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend bij het college van B&W van Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden) onder vermelding van zaaknummer Z/22/3347143 en ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Premier’.

Digitaal indienen is mogelijk via www.leiden.nl/zienswijze onder vermelding van het zaaknummer Z/22/3347143. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken door te bellen naar 14 071 (optie 4).

Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Namens Burgemeester en wethouders van Leiden heeft de Omgevingsdienst West-Holland op 16 september 2021 (kenmerk (kenmerk 2021-017503) besloten dat voor het project De Premier geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Het vormvrije m.e.r.- beoordelingsbesluit met de daarbij behorende stukken liggen gelijktijdig met het hierboven vermelde ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tegen dit besluit kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via 14 071 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.