Participeer

Normaal gesproken komen we graag met u in gesprek via bijvoorbeeld een informatieavond. Helaas is dit nu niet goed mogelijk en kiezen we voor schriftelijke en digitale middelen.

Op deze website vindt u alle informatie over het project, inclusief een videopresentatie over de vier varianten en een zon- en schaduwstudie. U kunt uw vragen, opmerkingen of ideeën hier tot 7 juli kwijt. Alle reacties worden gebundeld en zonder naamsvermelding op de website geplaatst.

Ons doel voor deze eerste fase is om informatie op te halen over de varianten, de opbouw van het nieuwe gebouw en de gewenste programmering.
Dit is belangrijke informatie voor ons om te komen tot een voorkeursvariant. In latere bijeenkomsten zullen onderwerpen als inrichting openbare ruimte, vergroening en sociale veiligheid aan bod komen. Maar indien gewenst kunt u ons daar ook nu al over informeren.

Graag willen wij u vriendelijk vragen om per variant (A t/m D) aan te geven wat u sterk en minder sterk vindt. Een nieuwe ontwikkeling gaat ons allemaal aan en we hebben er allemaal een mening over. Door het delen van die mening komen we samen tot een goed en breed gedragen plan!

In het voortraject tot de varianten die nu op deze website worden gepresenteerd, is overleg geweest met vertegenwoordigers uit de directe omgeving: De Torenflatcommissie. Deze commissie heeft alvast een eigen reactie uitgebracht en die is hier te lezen.

Hieronder kunt u de video’s bekijken met toelichtingen op de planmodellen, daaronder kunt u meedoen en laten weten wat u vindt!

Gehele videopresentatie

Voorwoord Jan van Duijn

Voorwoord Ton van ’t Hoff

Nota van Uitgangspunten

De varianten

Participeren

 • Variant A

  Variant A is exact gelijk aan Model 2 uit de NvU. In deze variant zitten ca. 200-300 appartementen en ca. 300 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. Het parkeren wordt, uit het zicht, op de begane grond en eventueel op de 1e verdieping opgelost. Mocht het nodig zijn dan kan ook ondergronds worden geparkeerd of een parkeersysteem worden toegepast. De plint (het onderste deel van het gebouw) van deze variant bestaat uit 2 bouwlagen. Boven op deze plint is een hofbebouwing van 3 bouwlagen te zien. De toren heeft een hoogte van 70m. De afstand t.o.v. de bestaande bebouwing aan de Eduard van Beinumstraat is ca. 27,5 meter.

 • Variant B

  In variant B is gekeken naar een stevige bijdrage aan het ‘stadsgevoel’ van de Churchilllaan door aan deze zijde de hofbebouwing te verhogen met 3 extra bouwlagen ten opzichte van Variant A. Voor de rest is deze variant gelijk aan variant A qua bouwhoogtes en indeling. In variant B zijn ook meer woningen aanwezig en daardoor uiteraard ook meer parkeerplaatsen nodig.

 • Variant C

  In variant C wordt zowel de plintbebouwing als de hofbebouwing verlaagd. Hierdoor ontstaat er een betere aansluiting met de bestaande bouwhoogte aan de Eduard van Beinumstraat. Wel blijft de hofbebouwing aan de Churchilllaan iets hoger waardoor de gewenste uitstraling hier wordt versterkt en waardoor ook het gewenste aantal m2 vloeroppervlak kan worden gebouwd.

 • Variant D

  In variant D is gestudeerd om meer afstand te maken aan de Eduard van Beinumstraat. De gevel wordt hier meer ‘naar binnen’ gelegd. De afstand van deze gevel ten opzichte van de bestaande bebouwing aan de Eduard van Beinumstraat is nu ca. 33,5 meter. Om vergelijkbare vloeroppervlakte te kunnen maken is het dan wel nodig om nog één extra bouwlaag bij het hof aan de Churchilllaan te maken. In deze variant laten we het gebouw ook een halve laag zakken, zodat er een halfverdiepte parkeerlaag kan worden gemaakt. Deze halve verdieping kan met een groen talud uit het zicht worden gehaald. Het gehele gebouw is dus een halve verdieping lager. Het halfverdiepte parkeren met talud zorgt voor minder direct contact met de straat. Direct contact met de straat en daardoor levendigheid op straat is één van de belangrijkste voorwaarde die is vastgesteld in de NvU. Het halfverdiept parkeren met talud zorgt voor minder direct contact met de straat en voldoet dus niet geheel aan de gestelde kaders van het NvU en vraagt extra aandacht in een nadere uitwerking.

 • Algemene opmerkingen of suggesties:

  Wellicht heeft u nog andere opmerkingen of suggesties, daar zijn wij natuurlijk ook in geïnteresseerd! Bijvoorbeeld uw ideeën over de inrichting van de openbare ruimte, over groen en duurzaamheid, sociale veiligheid, wat u mist enzovoort. Dat mogen onderwerpen zijn die nu actueel spelen maar vooral ook de onderwerpen waar wij in de toekomst mogelijk iets aan kunnen verbeteren. Alle inbreng is welkom!

 • Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. We verwerken privacygevoelige informatie alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van uw gegevens. Hieronder valt het gebruik van versleuteling. Wanneer er aanleiding is om uit te gaan van misbruik of als u denkt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op.